MENU
Menu

Jak czytać fakturę za prąd

Sprzedawcą elektrycznej i gazu jest Audax Renovables.
 • Nr PPE: numer punktu poboru energii elektrycznej. To indywidualny identyfikator punktu poboru składający się z … znaków.
 • NUMER FAKTURY: kod złożony z 9 znaków, który sprzedawca nadaje każdej fakturze, by można ją było łatwo zidentyfikować i znaleźć.
 • OKRES ROZLICZENIOWY: okres, w którym zużyto energię, za którą wystawiona została dana faktura.
 • DATA FAKTURY: dzień, w którym wystawiono fakturę, zawsze przypadający po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
 • NR RACHUNKU: kod złożony z 9 cyfr, który pozwala klientowi na sprawdzenie zużycia z naszej stronie www.audaxrenovables.com.
 • LICZNIK: kod złożony z 9 cyfr, który dystrybutor nadaje licznikowi w celu jego szybkiej identyfikacji. 
 • OPŁATA ZA DOSTĘP DO SIECI: opłata za dostęp to suma, która sprzedawca - Audax Renovables - płaci dystrybutorowi za przesyłanie energii oraz inne ponoszone przez niego koszty. Nazywana także TPA (Third Party Access - dostęp podmiotów trzecich).
 • OFERTA: oznaczenie pozwalające na identyfikację oferty i stosowanych cen. Warunki i ceny możesz sprawdzić w umowie.
 • DATA ZAKOŃCZENIA UMOWY: dzień, w którym wygasa obowiązująca umowa.
 • MOC: sprawdzić moc możesz na umowie lub fakturze za prąd. Znajdziesz tam rubrykę wskazującą moc umowną.
 • NR REF. UMOWY: numer umowy zawartej z dystrybutorem identyfikujący Twoją umowę z Audax Renovables.
 • TARYFA: zależy od mocy umownej (przykładowo, jeżeli moc jest niższa od 10 kW, taryfa to 2.0).
 • OPŁATA DYSTRYBUCYJNA ZA MOC: kwota, którą pobiera dystrybutor za korzystanie z sieci przesyłu i dystrybucji związana z mocą umowną.
 • OPŁATA DYSTRYBUCYJNA ZA ENERGIĘ: kwota, którą pobiera dystrybutor za korzystanie z sieci przesyłu i dystrybucji związana z opłatą za energię.
 
 
W tej rubryce znajduje się imię i nazwisko osoby, która podpisała z nami umowę oraz dokładny adres miejsca, do którego dostarczana jest energia.
 • FIRMA: nazwa przedsiębiorstwa, które zamówiło dostawę energii lub imię i nazwisko osoby, która zamówiła dostawę energii.
 • SIEDZIBA: ulica, na której znajduje się firma lub mieszka klient, który zamówił dostawę.
 • ADRES PPE: adres mieszkania lub lokalu, do którego zamówiono dostawę energii.
 • MIEJSCOWOŚĆ: miejscowość, w której znajduje się mieszkanie lub lokal, do którego zamówiono dostawę oraz kod pocztowy
 • OPŁATY DODATKOWE:  opłaty doliczane do ceny z oferty gazu lub prądu ustalone przez Ministra Przemysłu, Energii i Turystyki w sposób niezależny od sprzedawcy. Wszyscy sprzedawcy są zobowiązani do doliczenia ich do faktury. Opłaty ustalane przez Ministra to: opłata dystrybucyjna, wynajem sprzętu (np. licznika) oraz podatki doliczane do rachunku: podatek od energii elektrycznej oraz VAT. Minister Przemysłu, Energii i Turystyki publikuje wysokość opłat w Dzienniku Ustaw (BOE), zwykle co trzy miesiące, choć obecnie obowiązują kwoty ogłoszone w Dz.U. 1 lutego 2014 r.
 • NIP odbiorcy: numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorstwa lub numer dowodu osobistego osoby, która podpisała umowę.

W szczegółach rozliczenia podawana jest opłata za moc, opłata za energię, podatek od energii elektrycznej oraz opłata za wynajem sprzętu.

Do podstawy opodatkowania, stanowiącej sumę wymienionych opłat, stosuje się stawkę VAT 21%. Na przykład:

-    Podstawa opodatkowania: (Moc) 12,92€ + (energia) 22,56€ + (podatek) 1,81€ + (wynajem) 1,01€ = 38,30€
-    VAT 21%: 8,04 €
-    Suma całkowita: 38,30 € + 8,04 € = 46,48 €

 • OPŁATA ZA MOC to cena, którą płacimy za moc umowną ustaloną ze sprzedawcą energii, a nie za zużyty prąd. Moc umowna podlega opłacie niezależnie od tego, czy nastąpiło jakiekolwiek zużycie, ponieważ jest to opłata za możliwość dysponowania energią przez klienta. Nazywana jest także opłatą stałą lub opłatą rozliczeniową za moc.
 • OPŁATA ZA ENERGIĘ to koszt zużytego prądu. Oblicza się przez pomnożenie ceny za kilowatogodzinę (kWh) przez ilość energii zużytej w danym okresie (jest to informacja pozyskiwana z licznika). Nazywana także opłatą zmienną, opłatą rozliczeniową za energię lub opłatą za zużycie.
 • PODATEK OD ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ OPŁATA ZA WYNAJEM SPRZĘTU to opłaty specjalne, ustalane od poboru energii elektrycznej przez organizmy państwowe. Sposób obliczania tych opłat jest w związku z tym określony przez przepisy podatkowe przy zastosowaniu 4,864% podstawy opodatkowania zwiększonej o 5,113% ze względu na nieistniejącą już opłatę przeznaczoną na utrzymanie kopalni węgla (na fakturze 1,05113). Podatek od energii elektrycznej jest jedną z opłat ustalanych przez Ministra Przemysłu, Energii i Turystyki. Licznik może być wypożyczony lub własnościowy. Przeważa ta pierwsza opcja, przez co na ogół klient co miesiąc płaci za wynajem odpowiednią sumę. Opłata za wypożyczenie licznika jest jednym z kosztów ustalanych przez Ministra Przemysłu, Energii i Turystyki i wszyscy sprzedawcy energii są zobowiązani pobierać ją od swoich klientów. Doliczana jest do każdej comiesięcznej faktury. Minister może zmienić wysokość opłat regulowanych co trzy miesiące. Stawki publikowane są w Dzienniku Ustaw. Opłata za wynajem licznika również jest doliczana do sumy pośredniej faktury. Obie opłaty klient jest zobowiązany opłacać okresowo swojemu sprzedawcy, który udostępnia sprzęt. 
 • KASA/BANK: podmiot, któremu zleciłeś stałe dokonywanie płatności.
 • KWOTA: dokładna suma, którą należy opłacić, wskazana w rubryce „Kwota całkowita”.
 • DATA PŁATNOŚCI: dzień, w którym zostanie pobrana należność za fakturę.

Dzięki odczytom licznika możliwe jest poznanie rzeczywistej ilości zużytego przez klienta gazu. Zgodnie z danymi z licznika wystawiana jest następnie faktura.

Rubryka „Odczyt licznika” dostarcza także innych informacji:

 1. RZECZYWISTY ODCZYT: dokonywany w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego objętego daną fakturą.
 2. POPRZEDNI ODCZYT: odczyt dokonany na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego, od którego rozpoczęło się naliczanie zużycia za aktualny okres.
 3. ZUŻYCIE: zużycie energii w aktualnym okresie rozliczeniowym poznajemy dzięki odjęciu od wolumenu z aktualnego odczytu energii sumy wskazanej przez licznik przy poprzednim odczycie.

Wszyscy klienci ponoszą opłatę za energię czynną, chociaż zależnie od zużycia i rodzaju licznika faktura może obejmować również energię bierną i/lub najwyższą zarejestrowaną moc.

W tej rubryce Audax Renovables pokazuje ilość m3 gazu zużytą w ostatnich 14 miesiącach.

 • NALEŻNE PODATKI: obejmują tzw. podatek od energii elektrycznej oraz VAT
 • KOSZT PRODUKCJI ENERGII ORAZ MARŻA SPRZEDAWCY: obejmuje koszty produkcji energii ponoszone przez elektrownie oraz zysk uzyskiwany przez sprzedawcę energii.
  • KOSZTY USTALANE ODGÓRNIE
  • WSPARCIE DLA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, KOGENERACJI ORAZ GOSPODARKI ODPADAMI
  • KOSZT DYSTRYBUCJI I PRZESYŁU
  • INNE KOSZTY USTALANE ODGÓRNIE (w tym roczna opłata za deficyt taryfowy). Do sum wskazanych w tabeli należy dodać koszt wypożyczenia sprzętu, jeśli dotyczy. 

Zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach alternatywnego rozwiązywania sporów Audax  Renovables należy do systemu arbitrażu konsumenckiego. Więcej informacji znajdziesz, klikając tutaj.

 • NR REFERENCYJNY UMOWY: jeżeli jesteś już klientem Audax Renovables i wystąpi problem z dostawą lub awaria, skontaktuj się z dystrybutorem, podając swój numer referencyjny umowy, pozwalający na identyfikację Twojej umowy.
 • TELEFON KONTAKTOWY W RAZIE AWARII: w razie problemów technicznych związanych z dostawą, np. przerwy w dostawie, spadku napięcia, problemów z licznikiem itp., możesz zadzwonić pod bezpłatny numer dystrybutora, który odpowiada za jakość dostawy.
 • OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO: operator sieci, która przesyła energię z elektrowni do konsumenta końcowego.
 • PODAWANIE ODCZYTU LICZNIKA: dzwoniąc pod podany numer, możesz podać odczyt z licznika, jeżeli nie został on dokonany przez pracownika dystrybutora. Dystrybutor odpowiada za jakość przesyłu energii oraz za przeprowadzanie odczytów.

Audax Renovables posiada własne, wewnętrzne biuro obsługi klienta, które jest do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-22.00. Skontaktować można się z nami przez:

E-mail: bok@audaxrenewables.pl
Telefon: +48 22 350 06 71
Śledź nasze profile w mediach społecznościowych:

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Google+
LinkedIn
Pinterest

Audax Renovables chętnie udzieli Ci informacji na temat systemu energetycznego. Na fakturze widnieją dwa wykresy kołowe zawierające dane o źródle energii elektrycznej. Z takiej samej energii, jaką Ci dostarczamy, korzystają Twoi sąsiedzi oraz inni konsumenci. Wykresy zawierają informacje na temat unifikacji i nacjonalizacji przez rząd sieci dystrybucji energii elektrycznej, co gwarantuje klientom korzystanie z takich samych usługi i jednolitą jakość, niezależnie od firmy, z którą podpiszesz umowę dostawy prądu.

W tej rubryce, korzystając z obrazowo przedstawionych informacji, możesz sprawdzić, jaki odsetek energii pochodzącej z poszczególnych źródeł wchodzi w skład miksu produkcyjnego w hiszpańskim systemie elektrycznym. Jednocześnie zobaczysz, jaka jest różnica między tymi proporcjami, a odpowiednimi odsetkami w miksie energetycznym stosowanym przez Audax. 

Na pierwszym wykresie, zatytułowanym “Miks produkcyjny w hiszpańskim systemie elektrycznym” widnieją różne źródła energii składające się na wspomniany miks; koło każdego z nich widnieje procent, który dany rodzaj energii stanowi w ogóle  produkowanego prądu. Drugi wykres, zatytułowany „Miks sprzedawcy Audax Renovables”, również pokazuje odsetek każdego z rodzajów energii stanowiących miks, ale w tym przypadku dla danego sprzedawcy – Audax Renovables.
Tabela była podstawą do sporządzenia wykresów, ponieważ pokazuje pochodzenie energii, którą zużywamy. Według danych Hiszpańskiego Systemu Elektrycznego, od około 10 lat Hiszpania eksportuje więcej energii, niż importuje, choć różnica nie jest duża.

Przestawiamy tu dwa wykresy. Pierwszy z nich pokazuje emisje dwutlenku węgla, a drugi – promieniotwórczych odpadów wysokoaktywnych. Na obu widzimy średnią dla Hiszpanii, jeśli chodzi o wpływ na środowisko.

Teraz możesz zapoznać się ze swoją fakturą za prąd i zrozumieć w pełni wszystkie składające się na nią rubryki. 

Miks energetyczny Audax: sprzedajemy wyłącznie energię elektryczną pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych.

Zadzwoń do nas, napisz
lub wyślij nam wiadomość

Skontaktuj się z nami
phone-handsetcrosschevron-down