MENU
Menu

Informacja Prawna

DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Zgodnie z wymogami prawa informujemy, że właścicielem niniejszej strony internetowej jest:

AUDAX RENEWABLES POLSKA  SP. Z O.O.
Ul. Żurawia, 6/12, 00-503 Warszawa
KRS 0000335601, NIP: 5272609597, REGON: 141981827
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Tel.: 223500671 E-mail: info@audarenewables.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: lub e-mail: dpo@audaxrenewables.com

1. Wprowadzenie
Niniejsza Informacja prawna reguluje warunki korzystania ze strony internetowej www.audaxenergia.pl (dalej zwanej stroną internetową) będącej własnością Audax Renewables Polska  Sp. z o.o., NIP: 5272609597, z siedzibą w Ul. Żurawia, 6/12, 00-503 Warszawie. Dostęp do strony internetowej jest bezpłatny, wyjąwszy koszt połączenia z internetem poprzez sieć telekomunikacyjną realizowanego przez dostawcę usługi, z którym użytkownik ma podpisaną umowę.

2. Akceptacja warunków
Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację przez użytkownika wszelkich warunków i zasad jej używania, określonych w niniejszej Informacji prawnej. Użytkownikom zaleca się uważną i regularną lekturę niniejszej Informacji prawnej, ponieważ zawarte w niej warunki korzystania ze strony internetowej mogą podlegać zmianom. Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnej modyfikacji warunków i zasad korzystania ze strony. Wszelkie zmiany będą w sposób wyraźny ogłoszone na stronie internetowej, wraz z podaniem daty ostatniej aktualizacji w nagłówku dokumentu. Dalsze korzystanie z usług świadczonych na stronie internetowej po modyfikacji niniejszych warunków będzie równoznaczne z akceptacją dokonanych zmian.

3. Przeglądanie strony, dostęp i bezpieczeństwo
Dostęp do strony internetowej oraz jej przeglądanie oznacza akceptację i znajomość informacji prawnych, a także warunków i zasad korzystania dotyczących strony. Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, by przeglądanie strony odbywało się w jak najlepszych warunkach oraz by zapobiec wszelkim szkodom, jakie mogą w związku z tym powstać. Właściciel strony nie odpowiada za żadne szkody, niezależnie od ich natury, które mogą ponieść użytkownicy podczas przeglądania strony za pomocą innych przeglądarek lub innych wersji przeglądarki niż ta, dla której strona została zaprojektowana.

4. Obowiązki użytkownika
4.1 Obowiązek prawidłowego korzystania ze strony internetowej
Warunki udostępniania strony internetowej oraz korzystania z niej wymagają, by użytkownik korzystał ze strony zgodnie z prawem i w dobrej wierze. Zakazane jest wszelkie działanie na szkodę Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. oraz sprzeczne z niniejszymi Informacjami prawnymi. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony bez angażowania się w działania, które mogą być uważane za sprzeczne z prawem, działania uderzające w prawa Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. lub podmiotów trzecich, oraz w działania, które mogą zaszkodzić stronie internetowej, przeciążyć ją lub pogorszyć jej stan lub też przeszkodzić innym użytkownikom w normalnym z niej korzystaniu.


4.2 Zakazy
Zabrania się korzystania ze strony internetowej w celu sprzecznym z prawem lub niedozwolonym, w szczególności zabrania się między innymi: 1) wszelkiego naruszania praw podmiotów trzecich (prawa do prywatności, wizerunku, praw własności intelektualnej i przemysłowej itp.), 2) reklamy i promocji za pośrednictwem strony internetowej, np. przesyłania niechcianych wiadomości e-mail (spamu) i podobnych, 3) wprowadzania wirusów komputerowych, uszkodzonych plików i wszelkich innych programów i aplikacji informatycznych, które mogą uszkodzić lub zmienić w sposób nieuprawniony treść lub systemy dostępne za pośrednictwem strony internetowej.

5. Aktualność informacji
Informacje, które publikowane są na stronie internetowej, są aktualne na dzień ich ostatniej aktualizacji. Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub usunięcia informacji publikowanych na stronie, jak również do odebrania lub ograniczenia do niej dostępu. Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnej modyfikacji warunków korzystania ze strony internetowej. Wszelkie zmiany będą w odpowiedni sposób opublikowane i wejdą w życie w dnu publikacji na stronie.

6. Zawartość strony internetowej i portali społecznościowych
Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by zapobiec błędom w treściach, które pojawiają się na stronie internetowej. Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. nie gwarantuje jednak poprawności ani nie bierze odpowiedzialności za ewentualne błędy w treściach dostępnych na stronie internetowej dostarczonych przez podmioty trzecie ani za żadne skutki takich błędów.

Zezwala się na pobieranie i drukowanie obrazów i innych informacji dostępnych na stronie jedynie do własnego, osobistego użytku, z wyłączeniem działań komercyjnych i nastawionych na zysk, bez uszczerbku dla niniejszych warunków i zasad.

Zakazane jest publikowanie, odtwarzanie i wykorzystywanie zdjęć, obrazów oraz wszelkich informacji zawartych na stronie internetowej w elektronicznych biuletynach informacyjnych, sieciach wewnętrznych firm (intranetach) i w internecie, jak również licencjonowanie, sprzedaż i dystrybucja obrazów, niezależnie od sposobu, w jaki jest dokonywana, bez wyraźnej i pisemnej zgody Audax Renewables Polska  Sp. z o.o.

Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi użytkowników, osób zainteresowanych i klientów serwisu ani za wymieniane między tymi osobami informacje. Wyłączną odpowiedzialność za wypowiedzi dokonane i rozpowszechniane na stronie internetowej ponoszą osoby, które tego dokonują. Zakazane jest przesyłanie przez użytkowników, osoby zainteresowane i klientów jakichkolwiek danych za pośrednictwem strony internetowej lub poprzez inne serwisy kontrolowane przez Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. stanowiących naruszenie praw własności przysługujących podmiotom trzecim lub których treść zawiera groźby, pomówienia, elementy wulgarne lub pornograficzne, jak również przesyłanie jakichkolwiek materiałów, które nakłaniają do zachowania mogącego nosić znamiona przestępstwa.

Zakazane jest również przekazywanie przez użytkowników, osoby zainteresowane i klientów treści zawierających fałszywe informacje, jak również takich, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd pozostałych użytkowników lub personel Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. W szczególności zakazuje się przekazywania treści chronionych przez jakiekolwiek prawo własności intelektualnej lub przemysłowej należące do podmiotu trzeciego bez jego wyraźnej zgody, jak również wypowiedzi naruszających dobre imię lub wiarygodność Audax Renewables Polska  Sp. z o.o., stanowiących niedozwoloną, kłamliwą lub nieuczciwą reklamę i/lub zawierających wirusy lub inny program elektroniczny, który może uszkodzić stronę internetową, sieć, urządzenia informatyczne Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. lub należące do osób trzecich, zakłócić ich funkcjonowanie lub uniemożliwić dostęp do strony internetowej pozostałym użytkownikom, osobom zainteresowanym i klientom.

Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zablokowania i zakazania dostępu do strony użytkownikom, osobom zainteresowanym i klientom, którzy dopuszczą się jednego z niedozwolonych zachowań, poprzez zamieszczanie nieodpowiednich wypowiedzi, które nie ograniczają się do tych wymienionych w niniejszym punkcie.

7. Własność intelektualna
Wszystkie informacje zamieszczone na stronie internetowej, jak również jej projekt graficzny i kod źródłowy są chronione prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej. Wspomniane prawa przysługują wyłącznie Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. i licencjodawcom. W związku z tym zabrania się odtwarzania, dystrybucji, przerabiania i publicznego udostępniania, jak również przekazywania, w całości lub w części, zawartości niniejszej strony internetowej, a także jakichkolwiek elementów, które w myśl obowiązujących przepisów stanowią przedmiot ochrony w rozumieniu prawa własności intelektualnej.

Cała zawartość strony internetowej oraz treści dostępne poprzez produkty i usługi właściciela strony, w tym projekty, tekst, grafika, obrazy, filmy, informacje, aplikacje, programy, muzyka, dźwięk oraz inne pliki, jak również ich dobór oraz rozmieszczenie (dalej „Zawartość”) stanowią wyłączną własność właściciela strony lub licencjodawcy, a wszystkie prawa są zastrzeżone. Żadna część Zawartości strony internetowej nie może być modyfikowana, kopiowana, dystrybuowana, zawarta, odtworzona, opublikowana, pobrana, pokazana, transmitowana, odtwarzana publicznie ani sprzedana, w żaden sposób, w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela. Niedozwolone jest pobieranie ani publikowanie Zawartości strony na żadnej innej stronie internetowej, intranetowej ani extranetowej ani umieszczanie informacji w bazach danych czy kompilacjach. Zakazuje się także wykorzystywania Zawartości strony internetowej w jakikolwiek inny sposób.

Zawartość strony internetowej nie jest przeznaczona do rozpowszechniania publicznego ani w celach komercyjnych i nie może być modyfikowana bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela.

8. Znaki towarowe
Wszelkie znaki towarowe, logo itp. zamieszczone na stronie internetowej są własnością Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. lub podmiotów trzecich. Zakazane jest wykorzystywanie bez uprzedniej zgody zamieszczonych na stronie elementów, które są przedmiotami ochrony na podstawie obowiązującego prawa własności przemysłowej. W szczególności zakazane jest wykorzystywanie znaków towarowych, nazw przedsiębiorstw, szyldów zakładów, nazw, logotypów, sloganów i wszelkich podobnych symboli wyróżniających przedsiębiorstwo stanowiących własność Właściciela strony.

9. Polityka prywatności
W celu zapoznania się z naszą polityką prywatności lub ochrony danych osobowych, zapraszamy do lektury naszej POLITYKI PRYWATNOŚCI.

10. Polityka ciasteczek (cookies)
W celu zapoznania się z naszą polityką dotyczącą ciasteczek, zapraszamy do lektury naszej POLITYKI COOKIES.

11. Hiperłącza
Jeżeli użytkownik chce zamieścić na swojej własnej stronie internetowej hiperłącza do strony Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. powinien spełnić następujące warunki oraz mieć na uwadze, że nieznajomość tych warunków nie zwalnia go z odpowiedzialności przewidzianej przez prawo:

1) Łącze może prowadzić jedynie do strony głównej, zakazane jest odtwarzanie jej w jakiejkolwiek formie (linki in-line, kopiowanie tekstów, grafiki itd.).

2) Zabrania się, zgodnie z obowiązującym prawem regulującym te kwestie, stosowania jakichkolwiek środków, które pozwalają na wyświetlenie treści strony internetowej poprzez jakikolwiek adres internetowy inny niż rzeczywisty adres strony internetowej oraz wyświetlania jej łącznie z treścią nienależącą do zawartości strony internetowej w sposób, który: (I) może wprowadzać lub wprowadza użytkowników w błąd co do rzeczywistego pochodzenia usługi treści, (II) stanowi działanie porównawcze lub nieuczciwego kopiowania; (III) ma na celu wykorzystanie renomy i znajomości marki Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. lub (IV) jest zabroniony na mocy obowiązującego prawa.

3) Na stronie zawierającej hiperłącze zakazuje się umieszczania wszelkiego typu nieprawdziwych, niedokładnych lub nieprawidłowych wypowiedzi na temat Audax Renewables Polska  Sp. z o.o., jej pracowników lub prowadzonej przez nią działalności.

4) Na stronie zawierającej hiperłącze zabrania się umieszczania informacji, jakoby Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. udzieliła zgody na zamieszczenie hiperłącza lub że w inny sposób współpracuje z podmiotem, do którego strona należy, sponsoruje go lub potwierdza czy nadzoruje jego działalność.

5) Zabrania się używania jakichkolwiek znaków i symboli, graficznych, mieszanych bądź innego rodzaju, identyfikujących Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. na innych stronach, z wyjątkiem przypadków, w których jest to dozwolone przez prawo lub po uzyskaniu wyraźnej zgody Audax Renewables Polska  Sp. z o.o., w których to sytuacjach należy zamieścić bezpośrednie łącze do strony internetowej Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. w sposób określony w niniejszym postanowieniu.

6) Strona, na której zamieszczone jest hiperłącze, musi spełniać wszystkie wymogi nałożone przez przepisy prawa i nie może w żadnym wypadku dysponować lub umieszczać łączy do zawartości będącej własnością podmiotów trzecich, które: (i) są niezgodne z prawem, szkodliwe lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami (pornograficzne, zawierające przemoc, rasistowskie itp.); (ii) skłaniają lub mogą skłaniać użytkownika do fałszywego przekonania, że Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. popiera lub wspiera w jakikolwiek sposób idee, przekonania czy wypowiedzi, niezależnie od tego, czy są zgodne czy niezgodne z prawem, właściciela strony; (iii) których treść, tematyka czy umiejscowienie nie ma związku z działalnością Audax Renewables Polska  Sp. z o.o.

Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zakazania umieszczania łączy do swojej strony internetowej i domagania się ich usunięcia, jeżeli nie spełniają warunków określonych w niniejszych postanowieniach.

12. Odpowiedzialność
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za mogące wystąpić naruszenia praw osób trzecich lub szkody spowodowane podmiotom trzecim za nieprawidłowe lub niezgodne z prawem korzystanie ze strony internetowej.

Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane zakłóceniami, niekompletnością informacji, przerwami w działaniu, wirusami komputerowymi, awariami sieci telekomunikacyjnej lub brakiem połączenia wpływającym na działanie systemów elektronicznych lub informatycznych nieleżące po stronie Audax Renewables Polska  Sp. z o.o., za opóźnienia lub blokady wspomnianych systemów spowodowane nieprawidłowym działaniem lub przeciążeniem linii telefonicznych, przeciążeniem internetu lub innych systemów elektronicznych.

Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. nie gwarantuje prawdziwości danych ani nie ponosi odpowiedzialności za skutki ewentualnych błędów w treściach dostarczanych przez podmioty trzecie publikowanych na stronie internetowej.

Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za treści, produkty ani usługi wyświetlane przez kliknięcie na hiperłącza (linki) wyświetlane bezpośrednio lub pośrednio na stronie internetowej, z wyjątkiem przypadków, w których prawo przewiduje taką odpowiedzialność. W przypadku gdy w opinii użytkownika strona, której hiperłącze znajduje się na stronie internetowej, zawiera niedozwolone lub nieodpowiednie treści, powinien on poinformować o tym Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 9 niniejszej Informacji prawnej.

Hiperłącza nie muszą koniecznie oznaczać istnienia stosunku między Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. a osobami lub podmiotami, których własność stanowią strony, do których te hiperłącza prowadzą. Nie oznaczają też, że Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. rekomenduje lub promuje wypowiedzi, treści lub usługi pojawiające się na tych stronach ani że identyfikuje się z nimi. Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo jednostronnego usunięcia, w dowolnym momencie, każdego z hiperłączy widniejących na jej stronie internetowej.

Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. nie zapoznaje się z treścią ani z usługami stron, do których hiperłącza znajdują się na stronie internetowej, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane ich niezgodnością z prawem, jakością, nieaktualnością, niedostępnością, błędami i nieprawidłowym działaniem ani za żadne inne szkody, których nie można bezpośrednio przypisać Audax Renewables Polska  Sp. z o.o..

Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za pliki cookies, które podmioty trzecie z nią niezwiązane zapisują na twardym dysku komputera użytkownika.

Audax Renewables Polska  Sp. z o.o.zastrzega sobie prawo odmowy lub odebrania dostępu do strony internetowej i/lub usług, w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, użytkownikom, osobom zainteresowanym i klientom, którzy nie stosują się do powyższych reguł ogólnych lub zasad szczególnych, które ich dotyczą.

13. Korespondencja
Wszelką korespondencję należy przesyłać na adres e-mail info@audaxrenewables.pl lub pocztą tradycyjną na adres Audax Renewables Polska  Sp. z o.o., Ul. Żurawia, 6/12, 00-503 Warszawa

14. Właściwe prawo i rozwiązywanie sporów
Warunki korzystania ze strony internetowej oraz wszystkie związane z nimi kwestie podlegają prawu polskiemu.
Wszelkie spory związane z dostępem do strony lub korzystaniem z niej będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Warsawie.

Audax
na swiecie

+ informacja

Akcjonariusze i
Informacje o firmie

+ informacja

Accionistas e 
información corporativa

+ información

Zadzwoń do nas, napisz
lub wyślij nam wiadomość

Skontaktuj się z nami
phone-handsetcrosschevron-down