MENU
Menu

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI NA POTRZEBY STRONY INTERNETOWEJ

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, że Administratorem danych osobowych dla niniejszej strony internetowej jest:

AUDAX RENEWABLES POLSKA  SP. Z O.O.
Ul. Żurawia, 6/12, 00-503 Warszawa
KRS 0000335601, NIP: 5272609597, REGON: 141981827
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Tel.: 223500671 E-mail: info@audaxrenewables.pl
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: lub e-mail: dpo@audaxrenewables.com


Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. jest świadoma tego, jak ważna jest właściwa ochrona danych osobowych Użytkowników strony internetowej. Poprzez niniejszą Politykę prywatności (lub Politykę ochrony danych) Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. pragnie poinformować UŻYTKOWNIKÓW strony internetowej www.audaxenergia.pl o celach przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych przez stronę, tak by mogli oni w sposób całkowicie swobodny i według własnego uznania zdecydować, czy chcą podać do wiadomości Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. swoje dane.

Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszej Polityki w celu dostosowania jej do zmian legislacyjnych, stanowiska doktryny prawniczej, praktyk stosowanych w danym sektorze rynku lub do interesów firmy. Wszelkie zmiany będą publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by zawsze byli Państwo świadomi treści dokumentu.

1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe zbierane poprzez formularze stanowiące własność Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. udostępnione użytkownikom mogą być, zależnie od konkretnych danych, gromadzone i przetwarzane w następujących celach: rozpatrywanie próśb o udzielenie informacji i odpowiadanie na nie, wyjaśnianie wątpliwości, rozpatrywanie skarg i reklamacji, składanie życzeń, przyjmowanie sugestii dotyczących publikacji, usług, czynności czy imprez świadczonych, oferowanych, sponsorowanych przez Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. lub odbywających się pod jej patronatem, jak również poznawanie opinii użytkowników, rozpatrywanie podań o pracę, przyjmowanie CV, kontakt z osobami zainteresowanymi i przeprowadzanie procesów rekrutacji.

2. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, chyba że uprawniona do tego osoba, której dane dotyczą, zażąda ich usunięcia.

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, w konkretnie określonym celu lub celach, zgodnie z art. 6.1 a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

4. PRAWDZIWOŚĆ DANYCH
Aby zapewnić, że dane znajdujące się w naszej bazie komputerowej bądź papierowej są zgodne z rzeczywistością, będziemy się starali, by były na bieżąco aktualizowane. W związku z tym Użytkownik powinien wprowadzić do danych niezbędne zmiany bezpośrednio, jeżeli ma do tego uprawnienia, lub kontaktując się z odpowiednim działem Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. w sposób pozwalający udowodnić tożsamość danej osoby.

5. ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe nie zostaną przekazane ani udostępnione osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, kiedy okaże się to niezbędne, aby zrealizować i kontrolować cel lub cele, w jakim bądź w jakich są przetwarzane, w wypadkach przewidzianych przez prawo.

6. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
Osoba, której dane dotyczą, może w każdym przypadku wykonywać przysługujące jej prawa, zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Należą do nich:
• Prawo dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby,
• Prawo sprostowania i usunięcia danych,
• Prawo ograniczenia przetwarzania danych,
• Prawo do wniesienia sprzeciwu,
• Prawo do przenoszenia danych.

Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać ze swoich praw poprzez przesłanie wniosku z załączoną kserokopią dowodu tożsamości, wskazując dane, których wniosek dotyczy, na adres spółki: Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. siedziba lub inny odpowiedni adres Ul. Żurawia, 6/12, 00-503 Warszawa, Polska

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, mogą Państwo złożyć skargę do odpowiedniego organu.

7. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Informujemy, że Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. stosuje w swoim systemie informatycznym wymagane przez przepisy prawa środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności gromadzonych danych oraz zapobieżenia ich modyfikacji, utracie, bądź przetworzeniu czy uzyskaniu dostępu do danych przez osoby nieupoważnione, uwzględniając obecny stan techniki, koszty zastosowania tych środków, charakter, zasięg, kontekst i cele przetwarzania, jak również prawdopodobieństwo i powagę ryzyka naruszenia, zależne od konkretnego przypadku przetwarzania danych.

8. OBLIGATORYJNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Aby uzyskać dostęp do strony internetowej Audax Renewables Polska  Sp. z o.o., www.audaxenergia.pl, nie jest wymagane podanie żadnych danych osobowych. Jednak w celu złożenia prośby o informację lub realizacji wniosku dotyczącego konkretnych usług czy produktów może okazać się konieczne, by użytkownik, osoba zainteresowana lub klient podała pewne dane poprzez formularze dostępne na stronie. Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe. Jeżeli nie zostaną wypełnione, wysłanie prośby czy wiadomości nie będzie możliwe.

9. DANE PODANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ KLIENTA KORZYSTAJĄCEGO Z NEWSLETTERA
Formularz rejestracji e-mail, formularz zapisu do newslettera, formularz „Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie” i formularz kontaktowy są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. informuje użytkowników, osoby zainteresowane i klientów, że wspomniane dane zostaną umieszczone w pliku w celu automatycznego przetworzenia i w celu odpowiedzi na prośbę o informację lub kontakt, a użytkownik, osoba zainteresowana lub klient, wypełniając taki formularz, wyraża jednocześnie na to zgodę poprzez akceptację ogólnych warunków przetwarzania danych.

10. DANE PODANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB OSOBĘ ZAINTERESOWANĄ W ZAKŁADCE „KARIERA”
Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. zbiera również dane w zakładce „Kariera” na stronie internetowej, związanej ze sprawami kadrowymi, w celu umożliwienia dokonania procesu rekrutacji kandydatów i dystrybutorów produktów firmy. W każdym przypadku Audax Renewables Polska  Sp. z o.o. zbiera i przetwarza jedynie podstawowe dane, wyłącznie te, które są niezbędne do wspomnianego celu.

W przypadku pytań związanych z niniejszą Polityką prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail info@audaxrenewables.pl

Audax
na swiecie

+ informacja

Akcjonariusze i
Informacje o firmie

+ informacja

Accionistas e 
información corporativa

+ información

Zadzwoń do nas, napisz
lub wyślij nam wiadomość

Skontaktuj się z nami
phone-handsetcrosschevron-down